Algemene verkoopsvoorwaarden 3DSKN bvba

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMEEN

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen, facturen en overeenkomsten voor de opmaak van 3D modellen, opmetingen, installaties en diensten (waaronder opleidingen) (“Diensten”) van de door Vincent Montreuil en/of 3DG , (“Bedrijf”) dat handelt onder de handelsnaam “3DG” Dit onder het beheer van 3DSKN BVBA (BE0479.465.555), aan een erkende handelaar (“Handelaar”). Het Bedrijf en de Handelaar worden hierna samen aangeduid als de “Partijen”.

 2. Het plaatsen van een bestelling door de Handelaar wordt beschouwd als een onherroepelijke aanvaarding door de Handelaar van deze Voorwaarden (die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden met of zonder voorafgaande kennisgeving). De aanvaarding van de Voorwaarden houdt in dat de Handelaar hieraan zal voldoen en de Voorwaarden zal naleven.

 3. De aanvaarding van deze Voorwaarden houdt tevens in dat de Handelaar verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend voor het Bedrijf wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard is door een gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf. De ondertekening door het Bedrijf van een bestelformulier van een Handelaar of van andere documenten afkomstig van de Handelaar, of de aanvaarding van een bestelling van de Handelaar, impliceert geenszins de aanvaarding van de algemene (aankoop)voorwaarden van die Handelaar.

 4. Voor zover deze Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen beslissend.

BESTELLINGEN EN AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

 5. De offertes van het Bedrijf voor de Diensten gelden enkel ten indicatieve titel en zijn geenszins bindend; zij behoren niet tot de overeenkomst.

 6. Alle bestellingen aan het Bedrijf verlopen via telefoon gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Dit kan via mail of sms. Het plaatsen van een bestelling door de Handelaar bindt de Handelaar tot het aankopen van de Diensten die in de bestelling zijn opgenomen.

 7. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren. Een bestelling is pas bindend voor het Bedrijf wanneer deze door het Bedrijf uitdrukkelijk is aanvaard, bijvoorbeeld bij wijze van orderbevestiging.

 8. Elke annulering van een bestelling door de Handelaar moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig wanneer de annulering door het Bedrijf schriftelijk is aanvaard.

LEVERINGEN

9. De door het Bedrijf opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en worden naar best vermogen door het Bedrijf nageleefd. Het Bedrijf zal de Handelaar op de hoogte brengen in geval van een vertraging in de levering. Een vertraging, ongeacht de oorzaak, vormt geen grond voor annulering van de bestelling door de Handelaar en kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding. De Handelaar zal gedeeltelijke leveringen van de bestelde diensten aanvaarden.

10. Alle leveringen aan de Handelaar gebeuren via een door het Bedrijf gekozen manier. Dit kan door middel van mail, USB- stick, Cloud, Wetransfer, ….. , waarbij de levering geschiedt op risico van het Bedrijf. In het uitzonderlijke geval dat de Handelaar op een andere manier wenst te werken (bijv. in geval van een zéér dringende levering), zullen de bijkomende hieraan verbonden kosten aan de Handelaar worden doorgerekend en geschiedt het transfereren op risico van de Handelaar.

PRIJZEN EN BETALING

11. Alle facturen van het Bedrijf zijn contant betaalbaar, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Het Bedrijf heeft het recht om vooruitbetaling van bestellingen te eisen, alvorens tot levering over te gaan indien er aanwijsbare redenen zijn van kennelijke insolvabiliteit van de Handelaar. Het verwerken van retours kan geen reden zijn voor de Handelaar tot niet of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen.

12. Het totale factuurbedrag dient op de vervaldag te zijn voldaan, zonder enige vermindering, korting, compensatie of verrekening. In geval hieraan niet is voldaan, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het openstaande bedrag nalatigheidsintresten verschuldigd gelijk aan 12% (twaalf procent), evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% (tien procent) van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. Onverminderd het recht van het Bedrijf om een hogere vergoeding te eisen in geval de geleden schade hoger is en zich te beroepen op andere rechtsmiddelen.

 13. In geval van wanbetaling heeft het Bedrijf het recht om (i) de verdere uitvoering van haar verbintenissen ten aanzien van de Handelaar op te schorten, (ii) een contante vooruitbetaling van elke volgende bestelling te eisen; en/of (iii) elke volgende bestelling te weigeren. Bij niet‐betaling van een factuur op de vervaldag wordt het totale openstaande saldo van de Handelaar, zelfs indien nog niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

 14. Elke klacht met betrekking tot een factuur wordt slechts als geldig beschouwd indien deze gemotiveerd binnen 2 (twee) werkdagen na de factuurdatum per e‐mail (info@3dg.be) wordt medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de betreffende factuur geacht door de Handelaar te zijn aanvaard en wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Een verzoek tot correctie van een factuur geeft de Handelaar niet het recht om de betaling ervan uit te stellen. In geen geval rechtvaardigt een klacht met betrekking tot de diensten de (gedeeltelijke) niet‐ betaling van een factuur.

 15. Prijswijzigingen die het Bedrijf genoodzaakt is door te voeren wegens o.a. (i) prijswijzigingen of (ii) invoeringen van taksen/belastingen e.d.m. worden minstens één (1) maand voorafgaand aan de effectieve doorvoering ervan schriftelijk meegedeeld aan de Handelaar. Bestellingen die door het Bedrijf vóór de wijziging worden ontvangen en aanvaard, worden gefactureerd aan de prijzen die van kracht zijn vóór de wijziging.

16. De Handelaar zal de diensten onmiddellijk na ontvangst onderzoeken en controleren of de kwaliteit is zoals overeenkomen met hetgeen Partijen zijn overeengekomen. De Diensten worden geacht behoorlijk te zijn geleverd door het Bedrijf, tenzij de Handelaar per e‐mail (info@3dg.be) een klacht indient bij het Bedrijf (i) wegens een niet‐conformiteit in de geleverde kwaliteit of wegens zichtbare gebreken binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de Producten, of (ii) wegens verborgen gebreken binnen vijftien (15) dagen na vaststelling van het gebrek door de Handelaar, en hoogstens binnen twee (2) maanden na levering van de Diensten aan de Handelaar. Dergelijke kennisgeving gebeurt per mail op bovenstaand email adres en moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de Diensten en de gebreken waarvoor de Handelaar een klacht indient. Na het verstrijken van deze termijn wordt de levering door de Handelaar als definitief aanvaard beschouwd en wordt geen enkele klacht meer aanvaard. De facturen zijn bij elke levering bijgesloten, zodat het ontvangstbewijs van de e-mails als referentiedatum geldt.

17. Klachten met betrekking tot gebreken zijn enkel ontvankelijk en zullen enkel onderzocht worden wanneer het gebrek niet voortvloeit uit de niet‐naleving door de Handelaar van de mondelinge of schriftelijke richtlijnen van het Bedrijf aangaande de opslag of het onderhoud van de machines en hun toebehoren of goede handelspraktijken. Klachten kunnen niet tot een schorsing van de betalingsverplichting van de Handelaar leiden.

18. De waarborg verstrekt door het Bedrijf voor zichtbare of verborgen gebreken is beperkt tot de vervanging van de Diensten, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere waarborg of bijkomende schadevergoeding.

 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO‐OVERDRACHT

19. De Diensten blijven eigendom van het Bedrijf tot op het ogenblik van de volledige betaling van de aankoopprijs, inclusief verwijlinteresten, kosten en vergoedingen die door de Handelaar betaald moeten worden. Het niet betalen van de verschuldigde bedragen op de respectievelijke vervaldagen kan leiden tot het terugvorderen van de Diensten.

 20. De Handelaar zal het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van (i) inbeslagname van de Machines, (ii) onvermogen om zijn schulden te betalen, uitstel van betaling of (de aanvraag van) het faillissement van de Handelaar, liquidatie of stopzetting van de activiteiten van de Handelaar of (iii) stopzetting van de handel van de Handelaar. In geval van beslaglegging, faillissement of onvermogen tot betaling van zijn schulden zal de Handelaar de deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte stellen van deze bepaling en hen alle relevante documenten met betrekking tot de Diensten ter beschikking stellen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN HANDELAAR

21. Het Bedrijf kan zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van de Handelaar steeds overdragen aan derden. De Handelaar kan overeenkomsten met het Bedrijf en/of zijn rechten en/of verplichtingen ten aanzien van het Bedrijf slechts overdragen aan derden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

22. De Handelaar zal erover waken dat hij zijn wettelijke verplichtingen strikt naleeft en daarbij in het bijzonder rekening houdt met zijn verplichtingen ten aanzien van zijn eindklanten die voortkomen uit de toepasselijke consumentenwetgeving en privacywetgeving. De Handelaar vrijwaart het Bedrijf tegen elke aanspraak die tegen het Bedrijf gericht zou worden en tegen elke schade die het Bedrijf zou lijden ingevolge schending door de Handelaar van zijn wettelijke verplichtingen en meer algemeen ingevolge elke fout begaan door of verwijtbaar aan de Handelaar.

23. De Diensten (waaronder plannen lezen en in machines steken, het handteren van machines, …. ) mogen enkel door professionals worden aangewend in het kader van behandelingen en advies. Dergelijke professionele diensten mogen niet aan consumenten worden verkocht voor privé gebruik. De Handelaar is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de uitgevoerde handelingen bij zijn consumenten en dient de handleiding en protocollen daarbij altijd correct op te volgen en te respecteren. De Handelaar zal bij handelingen met de apparatuur van de Merken uitsluitend de daarbij horende Producten van de Merken gebruiken. Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van diensten van andere merken met de apparatuur van de Merken.

24. Alle apparatuur en instrumenten van de Merken moeten correct onderhouden worden en bij het uitvoeren van de handelingen wordt er steeds gehandeld in overeenstemming met de handleiding en protocollen van het Bedrijf. De handelaar is dus zelf verantwoordelijk voor de calibratie en correcte werking van zijn machines en machinesturingen.

NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

25. De Handelaar zal steeds de toepasselijke Europese en lokale wetgeving en regelgeving die van toepassing is.

26. De Handelaar waakt erover in orde te zijn met alle vergunningen die zijn vereist voor het uitvoeren van zijn taken als aannemer.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

27. De producenten van de Diensten zijn de enige en exclusieve eigenaars van alle getekende plannen, opleidingen en daartoe horende informatie of syllabus, auteursrechtelijke beschermde werken en octrooien van de Merken (hierna gezamenlijk aangeduid als “Intellectuele Eigendomsrechten”).

28. Het Bedrijf is de enige en exclusieve eigenaar van de auteursrechtelijk beschermde naam 3DG .

29. Het Bedrijf is juridisch ontheven van alle verplichtingen jegens de Handelaar en is niet verplicht tot gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen jegens de Handelaar wanneer zich een geval van overmacht voordoet, waaronder (maar niet beperkt tot) ontploffing, brand, overstroming, pandemieën, epidemieën of andere virale uitbraken, protest, oproer, burgerlijke onrust, terreurdaden, overheidsmaatregelen, lock‐outs, verkeersproblemen, stakingen of andere industriële acties, import‐ en exportbeperkingen, embargo’s, schade aan uitrusting of machines, laattijdige levering van de Diensten. Elk incident dat ertoe leidt dat de Dinesten niet op de normale manier kunnen worden geleverd aan de Handelaar, alsmede alle andere omstandigheden buiten de redelijke controle van het Bedrijf , haar onderaannemers of leveranciers. Wanneer zich een geval van overmacht voordoet, zijn de verplichtingen van het Bedrijf opgeschort voor de duur van de overmacht. De Partijen zullen elkaar op de hoogte houden over alle ontwikkelingen die verband houden met de overmacht, en alle redelijke maatregelen nemen teneinde het effect van de overmacht op de uitvoering van hun verplichtingen te beperken. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, heeft elke Partij het recht om het geschorste deel van de overeenkomst of orderbevestiging met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

AANSPRAKELIJKHEID

30. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot alle rechtstreekse schade veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke tekortkoming. De maximale totale aansprakelijkheid van het Bedrijf onder enige overeenkomst, ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden, is in geen geval hoger dan het totaal der bedragen betaald aan het Bedrijf door de Handelaar tijdens dergelijke overeenkomst. De aansprakelijkheid van het Bedrijf voor een enkele gebeurtenis is nooit meer dan het bedrag betaald door de Handelaar aan het Bedrijf voor de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van het Bedrijf voor indirecte schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst of verlies van investering of schade aan derden) is uitdrukkelijk uitgesloten.

GEHEIMHOUDING

31. Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen het Bedrijf en de Handelaar moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet worden medegedeeld aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij of wanneer één van de Partijen daartoe wettelijk is verplicht. De geheimhoudingsplicht blijft gelden gedurende een periode van vijf (5) jaar na de uitwisseling van dergelijke informatie.

32. De samenwerking kan door een Partij op eender welk moment worden beëindigd zonder opgave van reden en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn mits deze Partij per aangetekend schrijven of per e‐mail aan de andere Partij een opzegtermijn van drie (3) maanden geeft.

 BEËINDIGING

33. Het Bedrijf heeft het recht om elke overeenkomst ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden op eender welk ogenblik, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat de Handelaar enig recht op schadevergoeding heeft, te beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving op één van de volgende gronden:

 34. Het Bedrijf heeft het recht om elke overeenkomst ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden op eender welk ogenblik, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat de Handelaar enig recht op schadevergoeding heeft, te beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving op één van de volgende gronden:
(i)  De Handelaar een inbreuk pleegt op de Voorwaarden en deze de inbreuk niet  heeft stopgezet binnen de 21 (eenentwintig) kalenderdagen na ontvangst van een  schriftelijke ingebrekestelling vanwege het Bedrijf. Indien nakoming reeds blijvend  onmogelijk is, heeft het Bedrijf het recht om de samenwerking met onmiddellijke  ingang te beëindigen Een hersteltermijn is niet van toepassing op achterstallige  betalingen; of
 (ii)  De Handelaar heeft een regeling getroffen (formeel dan wel informeel) met zijn  schuldeisers, verkeert in de onmogelijkheid om zijn schulden te betalen, vormt het  voorwerp van een procedure betreffende de gerechtelijke reorganisatie of het  faillissement, ziet zich een curator, manager of mandataris opgedrongen voor wat  betreft de gehele onderneming, de activa of het inkomen of een deel daarvan, heeft  een besluit genomen tot liquidatie, of een rechtbank heeft een beslissing genomen  tot liquidatie of onder mandaat plaatsing; of
(iii)  De Handelaar is betrokken bij frauduleuze praktijken of andere praktijken die  naar het redelijke oordeel van het Bedrijf de reputatie van het Bedrijf kunnen  schaden; of
(iv)  Een wijziging in de controle over de Handelaar.
35. Bij beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, zal de Handelaar onmiddellijk stoppen met de verkoop, promotie en marketing van de Producten (zowel op enige fysieke locatie als op het internet) en onmiddellijk enige openstaande schulden betalen aan het Bedrijf . In geen geval zal de Handelaar na beëindiging de Merken promoten of zich niet langer voorstellen op een manier die ten onrechte de indruk zou wekken dat de Handelaar nog een erkende verdeler is.
36. Het Bedrijf heeft het recht (maar niet de verplichting) om bij beëindiging, voor welke reden dan ook, de voorraad, geheel of gedeeltelijk, terug te nemen van de Handelaar tegen de prijs waaraan deze de voorraad heeft gekocht.

ALGEMENE BEPALINGEN

37. Geen van de Partijen zal worden geacht afstand te hebben gedaan van één haar rechten voortvloeiend uit de Voorwaarden of van één der rechten ontstaan uit een fout of inbreuk gepleegd door de andere Partij, tenzij de eerste Partij dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.  De afstand van een recht of een vordering gedaan door één van de Partijen overeenkomstig de voorgaande paragraaf betekent niet dat deze Partij afstand doet van een andere vordering of recht van de Voorwaarden, ook al is dit recht of deze vordering vergelijkbaar met het recht of de vordering waarvan afstand werd gedaan.

38. Indien enige verbintenis in deze Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in de Voorwaarden niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De Partijen zullen te goeder trouw de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een bepaling die wettig, geldig en afdwingbaar is en zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling ten grondslag lag.   39.Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Voorwaarden en vervangt, wat zijn voorwerp betreft, alle vroegere onderhandelingen, afspraken, akkoorden en overeenkomsten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

40. Alle geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden zouden ontstaan en die de Partijen niet in der minne zouden kunnen oplossen, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent en Oudenaarde. De Voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag of CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Contacteer ons vandaag

Wij horen het graag …